Page 12 - Navidenou-Arzhang No 24
P. 12

‫دورۀ ا ّول‪ ،‬سا ِل س ّوم‪ ،‬شمارۀ ‪ ،04‬خرداد و تیر ‪2422‬‬ ‫ارژنگ دوماهنامۀ ادبی‪ ،‬هنری و اجتماعی نویدنو‬

‫ایدهآلیستهای ذهنی نیز از پذیر ِش طبیع ِت روحانی زیبایی حرکت میکنند‪ ،‬لیکن برعک ِس ایدهآلیستهای‬

‫عینی معتقدند که اصو ِل روحانی نه از روحِ جهان )‪ (Welt Geist‬یا خدا‪ ،‬بلکه از شعورِ خو ِد انسان وارد‬

                           ‫پدیدههای جهانِ واقعی میشود‪.‬‬

‫این مکتب استهتیک درست در تبعیت از فلسفۀ ایدهآلیس ِم ذهنی اظهار میدارد که یک پدیده به این ع ّلت زیبا‬
‫می شود که انسان در ذهنِ خود‪ ،‬احساسات‪ ،‬عواطف‪ ،‬و صفاتی را از دنیای درونی خود به پدیدههای واقعی انتقال‬
‫میدهد‪ .‬او با تخ ّی ِل خود پدیده های طبیعت و جها ِن واقعی اطرا ِف خود را جان میبخشد‪ .‬به عقیدۀ این علمای‬
‫استهتیک‪ ،‬این فرافکنیِ )‪ (Projection‬شعو ِر انسانی بر جها ِن بیرونی در زبان منعکس میگردد و یا در‬
‫شباهتهای بین پدیدههای طبیعت و خصا ِل انسانی که در زبانِ آدمی تجسّم یافته است‪ .‬وقتی میگوییم‬
‫"خورشید بالا میآید" یا "پایین میرود"‪ ،‬هوا "خفه است"‪ ،‬جویبارها "زمزمه میکنند"‪ ،‬و نظائر آنها‪ ،‬خصل ِت‬

                             ‫انسانی را به پدیدههای طبیعت نسبت میدهیم‪.‬‬

‫از نقطهنظ ِر علمای استهتیکِ وابسته به مکتبِ ایدهآلیسمِ ذهنی‪ ،‬این فرافکنی‪ ،‬الگو یا قانونِ عامّی است که مبنای‬
‫زیبایی را تشکیل میدهد و آن را به وجود میآورد‪ .‬وقتی به پدیدههای جها ِن واقعی عواطفی نشاطانگیز و‬
‫صفابخش میبخشیم‪ ،‬جهان‪ ،‬زیبایی به خود میگیرد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬ایدهآلیستهای ذهنی زیبایی را یک مقولۀ کاملاً‬
‫ذهنی تلقّی میکنند‪ .‬در نظرِ آنان‪ ،‬زیبایی صرف ًا حالتِ خاصّ ِذه ِن انسانی است‪ .‬عریانترین بیانِ این نظرات را در‬
‫تئوری استهتیک تئودور لیپس )‪ (Teodor Lipps‬مشاهده میکنیم که مطابقِ آن‪ ،‬زیبایی نتیجۀ بارورکردن‬

                        ‫پدیدههای جهانِ خارجی به توسطِ احساسا ِت هنرمند است‪.‬‬

‫ضم ِن یادآوری اینکه برداشتهای طرفداران استهتیکِ ایدهآلیستی دربارۀ زیبایی در اساس پذیرفتنی نیست‪،‬‬
‫درعینحال بهتر است به خاطر داشته باشیم که علیرغم اینکه شالودۀ متدولوژیکِ این برداشتها در ک ّل اشتباه‬
‫و گمراه کننده است‪ ،‬مطالعه محتوای عینی آثا ِر هنری به کمک این برداشت به حلّ ِصحیح پارهای مسائل منجر‬

      ‫شده است‪ .‬و خصوص ًا آنرا قادر ساخته است برخی احکا ِم مثبت دربارۀ طبیعتِ زیبایی تنظیم کند ‪.‬‬

‫علاوه بر اینها‪ ،‬بایستی این شناخت طرفدارانِ استهتی ِک ایدهآلیسمِ عینی را نیز ارج نهاد که معتقدند زیبایی‬
‫دارای معنی و محتواست‪ .‬این علمای استهتیک‪ ،‬زیبایی را نه در شکلِ یک پدیده‪ ،‬بلکه بیشتر در معنی یا جوه ِر‬
‫درونی آن میبینند‪ ،‬و نیز زیبایی را نه یک مقولۀ کاملا صوری‪ ،‬بلکه مقولهای دارای محتوا میدانند‪ .‬همچنین‬
‫کوششِ این مکت ِب استهتیک در پیوندداد ِن زیباییهایی که انسان در زندگی اطرا ِف خود مشاهده میکند با طر ِز‬
‫تل ّقی او از پدیدههای این زندگی‪ ،‬شایسته تذکر است‪ .‬بااینحال در برداشتهای ایدهآلیستها از زیبایی‪ ،‬این‬

        ‫عناصرِ ُع َقلایی‪ ،‬بیدلیل شکلِ عارفانه بهخود میگیرد و بر پایۀ فلسف ِی نادرستی سوار میگردد ‪.‬‬

‫ذهنگراییِ استهتی ِک ایدهآلیستی با مفهومِ ماتریالیستی زیبایی کاملاً بیگانه است‪ .‬در میان تئوریهای مربوط به‬
‫زیبایی که از همان آغاز پیدایشِ استهتیک شکل گرفتهاند‪ ،‬برداشتی که توسط دموکراتهای انقلابی روسیه به‬
‫ویژه چرنیشوسکی ساخته و پرداخته شده است‪ ،‬نزدیکترین برداشت به برداشتِ ما از زیبایی است‪ .‬تقریب ًا‬
‫نص ِف رسالۀ معروف چرنیشوسکی تحت عنوان رابطۀ استهتیک با واقعیت ‪(Aesthetic Relation of Art‬‬
‫)‪to Reality‬به تئوریِ زیبایی و انتقاد از تئوریهای ایدهآلیستی وقف شده است‪.‬او تعریفی از زیبایی به دست‬

                      ‫داده است که هنوز هم اعتبا ِر خود را در اساس حفظ کرده است‪.‬‬

‫چرنیشوسکی میآموزد زیبایی زندگی است‪ ،‬آنچنانکه فکر میکنیم باید باشد‪" .‬موجودی زیباست که در آن‬
‫زندگی را آنچنانکه فکر میکنیم باید باشد مشاهده میکنیم‪ .‬شیئی زیباست که زندگی را بیان میکند یا ما را‬

                                      ‫به یادِ زندگی میاندازد"‪)2( .‬‬

‫مقولا ِت استِهتیک‪ /‬زیبایی؛ تعریف و ماه ّی ِت آن ‪00‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17