Page 10 - Navidenou-Arzhang No 23
P. 10

‫دورۀ ا ّول‪ ،‬سا ِل سوّم‪ ،‬شمارۀ ‪ ،32‬فروردین و اردیبهشت ‪1041‬‬     ‫ارژنگ دوماهنامۀ ادبی‪ ،‬هنری و اجتماعی نویدنو‬

‫مقولاتِ اس ِتهتیک و دریاف ِتهنری انسان از جهان‬

           ‫‪ -0‬طبیعتِ مقولاتِ اس ِتهتیک‬

       ‫(بخشِ اوّل از فصلّ چهارم کتاب "پایههای هنرشناسی علمی")‬

          ‫نویسنده‪ :‬آونر زیس‪ /‬برگردان‪ :‬ک‪.‬م‪.‬پیوند‬

               ‫تصویربرگرفته ازروی جلد مجلۀ بالتیک ُو ُرلدز ُ‬

‫ارژنگ‪ :‬انتشار تدریجی متن کتاب "پایههای هنرشناس ی علمی" اثر ارزشمند پروفسور آونر زیس در ارژنگ که با هدف‬
‫آشنایی خوانندگان با تئوری هنر از شمارۀ ‪ 7‬خرداد ‪ 1033‬بیوقفه ادامهیافته‪ ،‬اینک با انتشار مطلب زیر با عنوان‬
‫"طبیع ِت مقولا ِت استهتیک" وارد فص ِل چهارم خود میشود‪ .‬از آنجا که وامواژۀ "استهتیک" در کل ِِ این اثر صدها‬
‫بار و فقط در این بخ ِش کوتاه ‪ 11‬بار به شکلی متورم به کار رفته‪ ،‬لذا ضروری دیدیم ابتدا دربارۀ تعریف و معاد ِل‬
‫فارس ی این واژۀ لاتین‪ ،‬بخشهایی از توضیحات مندرج در ارژنگ شمارۀ ‪ 1‬فروردین ‪ 1033‬را با هدف کمک به درک‬

         ‫بهترو بهرهمندی بیشترخوانندگان ازمتن اثربازنشرنموده و سپس انتشارمت ِن کتاب را پی بگیریم‪.‬‬

                       ‫☘☘☘‬

                                  ‫در بارۀ وامواژۀ اِس ِتهتیک‪:‬‬

‫‪esˈθetɪk Эстетика ästhetik Aisthetikos Esthetique‬‬             ‫‪Aesthetics‬‬
                                      ‫انگلیسی‬
‫تلفظِ فونتیک‬ ‫روسی‬ ‫آلمانی‬                 ‫یونانی‬ ‫فرانسه‬

‫‪...‬در یک صد ساله اخیر برخی از وامواژهها مانند رادیو‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬کولیس‪ ،‬رادیاتور‪ ،‬شوفاژ‪ ،‬فیتوز و غیتره‪ ...‬بتدون‬
‫هیچ تغییری عملا به قسمتی از زبان فارسی مبدل و پذیرفته شدهاند و بههر روی‪ ،‬شتا ِب ورود وامواژهها یا واژگا ِن‬
‫بیگانه به زبان فارسی نیز بیش از شتا ِب برابرسازی و واژهآفرینی بوده که امری است بس دشوار و تخصصی‪ ،‬و این‬
‫فقرِ واژگانی‪ ،‬از جمله در مورد وامواژۀ علمی" ِاس ِتهتیک" (‪ )Aesthetics‬نیز وجود داشته که موضوع این نوشتار‬

  ‫مقولات استهتیک و دریافتهنری انسان از جهان ‪9‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15