Page 7 - Navidenou-Arzhang No 23
P. 7

‫دورۀ ا ّول‪ ،‬سالِ س ّوم‪ ،‬شمارۀ ‪ ،32‬فروردین و اردیبهشت ‪1041‬‬ ‫ارژنگ دوماهنامۀ ادبی‪ ،‬هنری و اجتماعی نویدنو‬

‫ناپاک از من ِش پاک شکست بیند‪ ...".‬و این‪ ،‬همان آرمانی است که زرتشتِ بزرگ‪ ،‬رسیدن به آن را‪ ،‬در پرتوِ‬
      ‫"شناخت" و "خرد" میداند و به همین جهت فردوسی آرزو میکند که جهان از نابخردان پاک شود‪.‬‬

                                             ‫در آستانۀ نوروز‪:‬‬

‫آرزو کنیم که رخسار دخترکان و پسرکان این سرزمین و همه سرزمین ها‪ ،‬همچون سیب و سبزی هفت سینِ‬

‫نوروزی‪ ،‬گلگون وشاداب باشد؛ گرسنگی‪ ،‬بیسوادی وجهل‪ ،‬از همه سرزمین ها رخت بربندد؛ بیماری و رنجوری‬
‫ناشی از بی غذایی و بیدوایی دامنِ کودکان ما را نگیرد؛ انسان به ُحرم ِت انسانی خود برسد؛ حاکمیتِ زور و‬
‫سرمایه از جهان َبراُفتد و انسان از بردگیِ سرمایه نجات یابد؛ آدمکشی و جنایت‪ ،‬چه به نام جنگ و چه به نامهای‬

 ‫دیگر‪ ،‬رخ ندهد و "جنگ" به واژهای در "فرهنگها" تبدیل شود که در زندگی انسانها کاربُردی نداشته باشد‪.‬‬

‫آرزو کنیم‪ ،‬اندیشهها به هم نزدیک شوند؛ جوانه های دوستی و عدالت‪ ،‬امکان رشد یابند؛ آزادی و دموکراسی‪،‬‬
‫دستاوردی که بشر ضمن مبارزههای هزاران ساله خود به آن دِل بسته است‪ ،‬بال و ُپر بگستراند؛ آزادگان بتوانند‬
‫به آزادگی خود افتخار کنند؛ هیچ بیگناهی (و چه بهتر‪ ،‬هیچ انسانی) در خونِ خود نغلطد؛ هیچ آزادهای‪،‬‬

                                     ‫میلههای زندان را لمس نکند‪...‬‬

‫آرزو کنیم‪ ،‬وجدانها آزاد باشند؛ کسی از بیان اعتقاد درونی خود بیمناک نباشد؛ "خودسانسوری" که از بلاهای‬
                           ‫مهیب دورانِ تسلّ ِط سرمایه است‪ ،‬وجدانها را نیازارد‪...‬‬

‫آرزو کنیم‪ ،‬س ّیارۀ ما که دستخو ِش ویرانگری طالبا ِن سود و سرمایه قرار گرفته است‪ ،‬پاکیزه و قاب ِل زیست‬

‫بماند؛ آب و خاک و هوا از آلودگی نجات یابد؛ به جای سودِ بیشتر برای صاحبا ِن سرمایه‪ ،‬تندرستی و طولِ عُم ِر‬
‫انسان مورد توجه قرار گیرد و داروها و "خوردنیهای" ناسالم و زیانآور تولید نشود‪ ،‬بهجای درختان سرسبز و‬

                              ‫جنگلها‪ ،‬میلههای آهن سر به آسمان نکشد‪...‬‬

‫آرزو کنیم‪ ،‬هر چه بمبِ اتمی و شیمیایی و میکروبی‪ ،‬و بهطو ِرکلّی هرچه ابزار جنگی و زورگویی است از جهان‬
‫برافتد؛ به نا ِم کمک به مردم‪ ،‬آنها را قتلِ عامّ نکنند؛ به نام "تجار ِت آزاد"‪ ،‬فساد و دزدی و آدمکشی و مواد‬

                                ‫مخدر را به این جا و آن جا صادر نکنند‪...‬‬

‫کوتاهسخن‪ :‬آرزو کنیم‪ ،‬انسان‪ ،‬سرانجام‪ ،‬بهزندگیِ انسان ِی خود برسد‪" .‬رو ِز نو" و"نوروز" برهمۀ شما خجسته باد!‬

         ‫دستهگ ِل خونی ِن افتخار‪ ،‬برگو ِر هرمرِد کممایهای نخواهد رست! (لامارتین)‬

‫بازگشت به فهرست‬

  ‫نوروز ُخجسته باد ‪6‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12