Page 7 - Navidenou-Arzhang No33
P. 7

‫ارژنگ دوماهنامۀ ادبی‪ ،‬هنری و اجتماعی نویدنو‬           ‫دورۀ ا ّول‪ ،‬سالِ پنجم‪ ،‬شمارۀ ‪ ،33‬آذر و دی ‪1402‬‬

‫ساخته شده است"‪ ،‬و از طرف دیگر همان جناب وزی ِر کشور میگوید "این کا ِر بسیار بزرگی است که بارِ بسیار‬
‫بزرگی از دوشِ دولت برداشته شد!" وزی ِر ارتباطات هم با قاطع ّیت در "رسانۀ ملّی" میگوید قیمت اینترنت به‬
‫هیچوجه افزایش نخواهد یافت و به فاصلۀ کمی هزینه اینترنتِ بیکیفیتِ اپراتورها با مج ّو ِز خودش از ‪43‬درصد تا‬
‫‪300‬درصد افزایش پیدا میکند‪ ...‬واقعیت این است که در غیرِدمکراتیکترین حکومتهای جهان هم این حجم از‬
‫دروغپردازی مشاهده نمیشود و راست گفتهاند که "اگر دروغ استخوان داشت‪ ،‬آنوقت هیچ دروغگویی گلوی‬

                                           ‫سالمی نداشت"!‬

‫فرشاد مومنی‪ ،‬اقتصاددان میگوید "دولت در ‪11‬زمینه خودش به تورّم دامن زده است‪ ".‬آمار و ارقام مندرج در‬
‫لایحۀ بودجۀ سال ‪ 1403‬دولت که برای تامین کسری خود با افزایش مالیاتِ کارکنان تا سق ِف ‪30‬درصد و یا‬
‫افزایش یکدرصدی مالیات بر ارز ِش افزوده برای پرداخت مطالباتِ بازنشستگان عملا دست در جی ِب مردم‬
‫میکند و یا مفا ِّد قانون ض ّدِکارگر ِی "مولّدسازی" و نیز "مصوبۀ برنامۀ هفت ِم توسعه" که فاتحۀ صنع ِت ملّی نف ِت‬
‫کشور را میخواند‪ ،‬همگی مو ّی ِد سخنِ این اقتصاددان ویا دکترحسین راغفر است که معتقد است "افزای ِش موجِ‬

         ‫خودکشی کارگران یکی از حادّترین اشکالِ اعتراض به سیاستها و فسادهای اقتصادی است‪".‬‬

‫پس دستِ دول ِت سیزدهم در امرِ توسعه و پیشرف ِت اقتصادی کشور به شدّت خالی‪ ،‬و در ادارۀ امورِ جاری و تامینِ‬
‫امن ّی ِت اجتماعی و حقو ِق اقتصادی مردم ناتوان است‪ .‬کافی است به َهکشدن سیستمهای رایانهای زندانها‪ ،‬پم ِپ‬
‫بنزینها‪ ،‬همراه اول‪ ،‬صداوسیما‪ ،‬تاکسی تپسی و اخیرا اسنپفود و لورفتن اطلاعا ِت میلیونها کارب ِر آنها اشاره‬
‫کنیم که معلوم نیست چه نهادی جوابگو است‪ ،‬آنوقت رئیسجمهو ِر کمسوادِ اق ّلیت با داد وُ فریاد میگوید‬
‫"ریلِ قطار پیشرفتِ ما بهسرعت درحالِ حرکت است!" و یکی نیست به او بگوید پدرجان! اگر ری ِل قطار حرکت‬

                   ‫کند که همه باید برای نجا ِت جا ِن خود از لوکوموتی ِر شما بیرون بپرند!‬

‫اگر دستِ دولت در زمینههایی که برشمردیم ُپر از خالی است‪ ،‬تو ّرم و گرانی فزاینده کمرِ تودهها را شکسته و‬
‫سفرۀ زحمتکشان هردَم کوچکتر و کوچکتر میشود‪ ،‬امّا مجموعۀ حاکم ّیت در تضییع حقوقِ مدنی‪ ،‬صنفی و‬
‫سیاسی اکثری ِت زحمتکشِ جامعه و سرکو ِب معترضان به وض ِع موجود (زنان و جوانان‪ ،‬دانشجویان‪ ،‬کارگران‪،‬‬
‫معلمان‪ ،‬بازنشستگان‪ ،‬وکلاء‪ ،‬روزنامهنگاران‪ ،‬و سانسورِ بیرحمانۀ آثار نویسندگان و هنرمندان دستِ طولایی دارد‪:‬‬
‫بریدن ‪25‬سال زندان برای دو خبرنگاری که از واقعۀ قت ِل حکومتی "مهسا" گزارش ته ّیه کرده بودند‪10 ،‬سال‬
‫زندان برای خواهر و برادری که در میدا ِن آزادی رقصیده بودند‪4 ،‬سال زندان برای سپیده رشنو‪ ،‬شاع ِر معترض به‬
‫حجابِ اجباری‪ ،‬اخراج بیشاز ‪100‬دانشجوی معترض امیرکبیر از دانشگاه‪ ،‬ممنوعالکاری بیشاز ‪10‬زن بازیگرِ‬
‫سینما و تلویزیون‪ ،‬برکناری ‪ 20‬هزار مدیرِ مدرسه بدلایل سیاسی و اعتقادی (بنا به گفتۀ نماینده مهاباد در‬
‫مجلس)‪ ،...،‬همهوهمه با هدفِ بالا ُبردنِ هزینۀ اعتراضا ِت مدنی و گرفت ِن انتقام از مردمِ معترضی است که خواها ِن‬
‫یک زندگی شرافتمندانه در کشو ِر خود با حاکمیّتی م ّلی و دمکراتیک هستند‪ .‬کشوری که از نظر میزا ِن منابع و‬
‫ذخائرِ طبیعی چهارمین یا پنجمین کشورِ ثروتمن ِد جهان (نسبت به جمعیّت) و به تنهایی امکاناتِ یک قارّه را‬

    ‫داراست و همین ویژگی در طول تاریخ چشمِ طمعِ بیگانگان و حاکمانِ مستبد و فاسد را برانگیخته است‪.‬‬

‫بیتردید مردم انقلابی ایران با مبارزۀ دمکراتیک و متی ِن خود چشمان آنها را از کاسه درخواهند آورد‪ ،‬اگر "جغدِ‬
                                     ‫جنگ و مرغوای او" امان دهد‪.‬‬

                       ‫شورای دبیران ارژنگ‬

‫بازگشت به فهرست‬

‫سرسخن ‪6‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12