Page 2 - Navidenou-Arzhang No33
P. 2

‫ارژنگ‬

        ‫دوماهنامۀ ادبی‪ ،‬هنری و اجتماعی نویدنو‬

        ‫دورۀ اوّل‪ ،‬سا ِل پنجم‪ ،‬شمارۀ ‪ ،33‬آذر و دی ‪1402‬‬

                  ‫زیر نظر شورای دبیران‬

     ‫آثارِ خود را بهصورتِ تایپ و ویرایششده در محیطِ وُرد (‪ )word‬برای ارژنگ ارسال کنید‪.‬‬
        ‫ارژنگ در انتخاب‪ ،‬انتشار و یا عدمِ انتشارِ آثار و مطالبِ ارسالی شما مختار است‪.‬‬
         ‫ارجاعات و منابع خود و درصورتِ ترجمه‪ ،‬لینک اص ِل مقاله را همراه نمایید‪.‬‬
          ‫ارژنگ آثا ِر پذیرفته شده را در صورتِ لزوم اصلاح و ویرایش می کند‪.‬‬
           ‫درجِ آراء و نظرا ِت نویسندگان‪ ،‬الزاما بیانگرِ دیدگا ِه ارژنگ نیست‪.‬‬
            ‫نق ِل کلیۀ مطال ِب منتشرشده در ارژنگ با ذکر ماخذ آزاد است‪.‬‬

     ‫در قابِ ارژنگ‪ ،‬هنرمندان و نویسندگا ِن میهندوست و مردمی بهتر دیده و خوانده میشوند‪.‬‬
      ‫مکاتبۀ مستقیم یا ارسالِ آثار برای ارژنگ ‪majalleharzhang@gmail.com :‬‬
      ‫مطالعه و دانلو ِد شمارههای پیشین ارژنگ ‪www.mahnameh-arzhang.com :‬‬

‫دستم گرفتند‪ /‬چشمم ُگشودند‪ /‬راهم نمودند‪ /‬آموزگاران‪ /.‬آرا ْم راندند‪ /‬ناکا ْم رفتند‪ /‬بینا ْم ُخفتند‪ /‬آن نامداران‪...‬‬

                ‫(«آیندهکاران»‪ُ ،‬سرودۀ سیاوش کسرایی‪ ،‬شهریور ‪)۱۳۶۲‬‬
         ‫طرح روی جلد‪« :‬فریاد غ ّزه» اثر « ُع َمرالسطر» (‪ ،)Omar Esstar‬هنرمند تونس ی‬
   1   2   3   4   5   6   7