Page 6 - Navidenou-Arzhang No32-zamimeh
P. 6

‫شُکوهِ «نیما» در رنگینکما ِن «ارژنگ»‬            ‫به بهانۀ ‪126‬مین زادرو ِز نیما (ویژۀ چهارسالگی)‬

                   ‫دربارۀ این مجموعه‬

                              ‫فریا ِد من شکسته اگر در گلو‪ ،‬وگر‬
                                        ‫فریادِ من رسا‬

                               ‫من از برای راهِ خلاصِ خود ُو شما‬
                                        ‫فریاد می زنم‬
                                        ‫فریاد می زنم!‬

                                        ‫(نیما یوشیج)‬

‫این واقعیّ ِت تلخ و گزندهای است که درط ِّی دههها پساز ظهور پدرِ شع ِر نوی فارسی ‪-‬که زبان و ادب ّیات و‬
‫شعرِ ما را به پیش و پساز خود تقسیم کرد‪ ،-‬متاسفانه به شعر و شاعرانِ نیمایی و شعرِ سپید و آزا ِد مشهور‬
‫به شع ِر بیوز ِن شاملویی‪ ،‬بسیار بیشاز خودِ نیما یوشیج و آثار و افکارش پرداخته شده است‪ .‬نشریۀ ارژنگ که‬
‫اینک وارد پنجمین سالِ انتشا ِر خود میشود درح ّدِ توان برای آشنایی مخاطبان با سیمای هنری و آثا ِر ادبیِ‬
‫منثور و منظو ِم نیما کوشیده و حاص ِل آن مجموعهای است که در طول چهارسال انتشا ِر پیوستۀ ارژنگ منتشر‬

            ‫شده و اکنون به صورت مجموعۀ پی ِشرو گردآوری و با اندکی تاخیر عرضه میشود‪.‬‬

‫زینتبخش و سرآغازِ این مجموعه «پیش ُگفتار»ی است به خامۀ استاد حافظ موسوی‪ ،‬شاعرِ پیشکسوت و‬
‫عضو برجستۀ کانون نویسندگان ایران که بر اه ّمی ِت انتشا ِر این وجیزه ص ّحه گذاشتند و با نگاهِ ژر ِف تاریخی از‬
‫زاویهای دیگر جایگا ِه ادبیِ نیما و بوطیقایش را تبیین کردند که مایۀ امتنان ما و بهرهمندی مخاطب خواهد‬
‫بود‪ .‬مطلبِ دیگر با عنوانِ «ما نیمایی هستیم»‪ ،‬بیانیهای است که اگرچه ما از امضاءکنندگانِ آن نبودیم‪ ،‬ا ّما‬
‫مانیفستِ کار و دغدغههای ما را بازتاب میدهد‪ .‬و بالاخره مطلبِ س ّومی که در سرآغازِ مجموعه گنجانده‬
‫شده‪ ،‬دربارۀ ضرورتِ «تصحیح روزِ وفات و نا ِم سج ّلیِ نیما»ست که در بسیاری از منابعِ بعضا معتبر و ح ّتی بر‬
‫روی سن ِگ قبر پد ِر شعرِ نوی فارسی "علی اسفندیاری!" و روز "‪13‬دی!" یا "‪14‬دی!" قیدشده و میشود که‬

                                         ‫هردو اشتباه است‪.‬‬

‫بخ ِش نخست‪ ،‬برخی ُسرودهها و آثا ِر قلمی برگزیدۀ نیما‪ ،‬و بخشِ د ّوم برخی نقدها و مقالات دربارۀ نیما و‬
‫آثارش و یا نوشتههایی را شامل میشود که از طریق نق ِد آثارِ دیگرانی چون رضا براهنی‪ ،‬نصرت رحمانی و‬
‫سیاوش کسرایی به نحوی در ارتباط با شع ِر نیمایی قرار دارد‪ .‬بخشِ سومِ این مجموعه حاوی برخی ف ّعالیتها‬
‫و آثارِ هنری وموسیقایی پیرامونِ نیما و آثارش‪ ،‬و نیز تلاشهایی نظیر مشارکت شورای دبیرا ِن ارژنگ در‬
‫کمپینی برای انتشار دستنوشتههای نیما از سوی فرهنگستا ِن زبا ِن فارسی است که مورد توجّه و پیگیری‬

                                    ‫نتیجهبخش قرار گرفته است‪.‬‬

                   ‫شورای دبیرا ِن ارژنگ‬
                      ‫آذر ‪1402‬‬

‫بازگشت به فهرست‬

‫دربارۀ این مجموعه ‪3‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11