Page 18 - Navidenou-Arzhang No32-zamimeh
P. 18

‫ُشکو ِه «نیما» در رنگینکما ِن «ارژنگ»‬                ‫به بهانۀ ‪126‬مین زادرو ِز نیما (ویژۀ چهارسالگی)‬

                    ‫فاسدِ تهران با نوشتهای عجیب تعویضشده) نه تنها نام او "علی‬
                    ‫اسفندیاری"‪ ،‬که روزِ درگذش ِت او نیز "پنجشنبه ‪ 14‬دی‬

                                     ‫‪ "1338‬درج شده است!‬
                    ‫دربارۀ رو ِز درگذش ِت نیما‪ ،‬آنچه میتوان بهآن استناد کرد‪،‬‬
                    ‫یادداشتِ روزِ پنجشنبه ‪16‬دی ‪ 1338‬ساعت ‪ 6‬بعدازظهر جلال‬
                    ‫آلاحمد است که میدانیم او و همسرش ‪-‬زندهیاد سیمین‬
                    ‫دانشور‪ -‬علاوه بر همسایگی در شمیران‪ ،‬ارتباط بسیار نزدی ِک‬
                    ‫دوستی و خانوادگی نیز با یکدیگر داشتند‪ .‬جلال ‪16‬ساعت‬

                         ‫پساز درگذشت نیما با خ ِط خود چنین نوشته است‪:‬‬

                    ‫"نیما دیشب مُرد‪ .‬دو بعد از نیمهشب‪ .‬ساعت دو و ده دقیقه بود‬
                    ‫که د ِر خانه را سخت کوبیدند‪ .‬خیال کردم میرآب آمده است‬
                    ‫آب بدهد‪ ،‬ولی صدای دخت ِر ُکل َفتِشان که از پش ِت در بلند شد‪،‬‬
‫داد میزد که قضیه از چه قرار است‪ .‬وقتی رسیدم‪ ،‬زنش چشمهایش را هم بسته بود‪ .‬عَر میزد‪ .‬به زحمت او‬
‫را به اطاقِ دیگر بردم و دراز رو به قبلهاش کردم و قرآنی پیدا کردم و یک ساعتی تنها بودم و زنش را‬
‫فرستادم خانهی خودمان تا خواهرِ کوچکِ نیما و شوهرش آشتیانی پیداشان شد‪ .‬بعد هم ابوالحسن صدیقی‬
           ‫آمد و تا پنج صبح نشستیم و آرامشان کردیم و من چکوچانهی پیرمرد را بستم‪"...‬‬

‫همچنین به استناد بریدۀ روزنامۀ کیهان روز پنجشنبه ‪ 16‬دی ‪ 1338‬میتوان گفت که زمان دقیق درگذشت‬
‫پد ِر شعرِ نوی فارسی ساعت دو بامداد روز ‪ 16‬دی ‪1338‬بوده است و نه ‪ 13‬دی! به راستی شرمآور است‬
‫اینکه تا کنون نه فرزن ِد نیما (شراگیم یوشیج) و نه ناشرینِ سودجو و کاسبان و میراثخوارا ِن حوزۀ نشر که بر‬
‫س ِر معاملۀ دستنوشتههای نیما سودهای کلانی به جیب زدند‪ ،‬و نه مسئولی ِن خوابآلودۀ فرهنگی کشور که‬
‫درطول چهاردهۀ اخیر به سرکو ِب اندیشه و سانسو ِر گسترده مشغول بودهاند‪ ،‬و نه حتّی دوستداران و مُریدا ِن‬
‫نیما‪ ،‬تاکنون برای تصحیح اطلاعاتِ نادرس ِت موجود در مورد نام و تاریخ درگذشت پدرِ شعرِ نوی فارسی ‪-‬‬
‫حتّی در حدِّ یک اطلاعیۀ رسمی‪ -‬اطلاعرسانی نکرده و نمیکنند‪ ،‬خود‪ ،‬پرسشی است بهجا و درخورِ توجّ ِهی‬

                                             ‫مسئولانه‪.‬‬

                      ‫ب) در مورد نا ِم ِس ِجلّی (شناسنامهای) نیما‬

‫محمد عظیمی‪ :‬نیما یوشیج پرچمدا ِر شع ِر نوی ِن سرزمی ِن ماست و با ایجاد نگاهی دیگر به هستی آدمی‪،‬‬
‫ساختار و وزنِ شع ِر ایران را دگرگون کرد‪ .‬کوششِ س ُترگی که نیما از دیماه سال ‪ 1301‬با شعرِ "افسانه" آغاز‬
‫کرد و دورا ِن تکاملی هنر را با تبیینِ تئوری و شع ِر خود تا پایانِ عمر ادامه داد‪ .‬در چند دههی گذشته کتبِ‬
‫فراوانی از آثا ِر نیما و نقد ُونظراتِ دیگران به چاپ رسیده و پیشاز نام نیما یوشیج از عنوان "علی اسفندیاری"‬
‫استفاده شده است و اینگونه القاء میشود که نام اصلیاش "علی اسفندیاری" بوده و نام "نیما یوشیج" را به‬

                               ‫عنوان تخلّص و یا نامِ هنری برگزیده بود‪.‬‬

‫تصحیح روز وفات و نام سجلی نیما یوشیج ‪15‬‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23