Page 16 - Navidenou-Arzhang No32-zamimeh
P. 16

‫شُکو ِه «نیما» در رنگینکما ِن «ارژنگ»‬ ‫به بهانۀ ‪126‬مین زادروزِ نیما (ویژۀ چهارسالگی)‬

‫‪ -1‬عرصۀ زبانی‪ :‬میتوان عرصههای تازهای از زبان را در شع ِر آزا ِد نیمایی تجربه کرد و به غنای زبانیِ شع ِر‬
                                           ‫فارسی افزود‪.‬‬

‫‪ -2‬عرصۀ وزن‪ :‬در زمینۀ وزن برخی نوآوریها را فروغ فرخزاد و سیاوش کسرایی در جهت توسعۀ یک‬
‫وزن یا ترکیبِ دو یا چند وزن پیشنهاد کردهاند و تجربههای موفّقی ارائه دادهاند‪ .‬میتوان در مسی ِر ف ّعالی ِت‬

                        ‫آنها گامهای تازهای بر داشت یا روشِ دیگری ابداع کرد‪.‬‬
‫‪ -3‬در زمینۀ ارائۀ تفسیرِ دیگری از جهان میتوان امکاناتِ شعرِ آزادِ نیمایی را به کار گرفت‪ ،‬یا همۀ ابزارهای‬

          ‫شع ِر کلاسیک را ترک کرد و تنها بر زمینۀ وزن و زبان‪ ،‬تخ ّیل و فضای تازهای ارائه کرد‪.‬‬
                            ‫می توان بر شماره این پیشنهادها افزود‪...‬‬

‫نظ ِر ما این است که شعرِ آزادِ نیمایی قادر به پاسخگویی به مسائ ِل روزگا ِر ماست و امکاناتِ آن هنوز آنچنان‬
‫که شایسته است‪ ،‬شناخته نشدهاست‪ .‬درعینحال‪ ،‬شع ِر آزا ِد نیمایی تنها گزینهای است که میتواند اعتبا ِر‬

                              ‫همیشگ ِی شعرِ فارسی را به آن باز گرداند‪.‬‬
‫الب ّته قاب ِل درک است که برای نوآوری در زمینۀ شعرِ آزادِ نیمایی‪ ،‬علاوه برآشنایی با تئوریهای نو‪ ،‬اِشراف بر‬
‫علوم و فنو ِن ادبی و تسلّط بر ابزارهای ف ّنی آن ضروری است‪ .‬و این‪ ،‬در روزگارِ ما که شاعران از موانع و‬
‫دشواریهای کار میگریزند و به بهانۀ نوآوری و با شعا ِر آزادکردنِ ذهن از بن ِد مزاحم ِت ابزارهای معمو ِل شعر‬
‫از رعایتِ هر قانون و قاعدهای خودداری میکنند و شعر به کالایی آسانیاب بدل شده‪ ،‬کمی سخت است؛ و‬
‫نیز میتوان این نکته را درک کرد که وقتی به سادگی میشود هر نوشتهای را به ِصر ِف تصوّرِ نویسندهاش‬
‫شعر دانست‪ ،‬نزدیکشدن به شع ِر نیمایی که کس ِب توفیق در آن از شعرِ کلاسیک هم دشوارتر است‪ ،‬چقدر‬

                 ‫بیزارکننده خواهدبود‪ .‬امّا برای رسیدن به هنر باید کارِ دشوار انجام داد‪.‬‬

              ‫کسی گفته است‪« :‬هنر عرقریزا ِن روح است»‪ .‬از این جهت ما معتقدیم‪:‬‬
‫‪ -1‬آنچه امروزه به نام شعرِ فارسی در مطبوعات منتشر میشود ثابت کرده که قالبی مناسب برای بیانِ‬
‫مسائلِ شعر ِی ما نیست‪ .‬این را بیارتباطیِ آثارِ ارائهشده با مسائ ِل جامعۀ ما و عقیمبودنشان در برقراریِ‬

                                  ‫ارتباط با خواننده نشان داده است‪.‬‬
‫‪ -2‬لازم است که شعرِ آزا ِد نیمایی را که قدرت و امکانا ِت خود را در جهاتِ مختلف ارائه کرده‪ ،‬حمایت کنیم‬

                             ‫و دوباره آنرا به موقع ّی ِت شایستهاش َبرکشیم‪.‬‬
‫‪ -3‬برای رسیدن به این هدفها باید در زمینۀ تروی ِج هرچه بیشت ِر شع ِر آزادِ نیمایی ف ّعال ّیتی گُسترده انجام‬

                          ‫شود تا نسلِ جوان با واقعیّ ِت شعرِ نیمایی آشنا شود‪.‬‬

‫آذر ‪1386‬‬

‫بازگشت به فهرست‬

‫ما نیمایی هستیم! ‪13‬‬
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21