Page 7 - Navidenou-Arzhang No 27
P. 7

‫دورۀ ا ّول‪ ،‬سا ِل چهارم‪ ،‬شمارۀ ‪ ،27‬آذر و دی ‪1401‬‬ ‫ارژنگ دوماهنامۀ ادبی‪ ،‬هنری و اجتماعی نویدنو‬

‫"پیروِ سرکو ِب بیسابقه و بازداشتهای گستردۀ معترضان‪ ،‬اینروزها در تج ّمعاتِ گستردۀ فرهنگیان و بازنشستگان و‬
‫کارگران شعارِ "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" نیز در کنار مطالبۀ حقوق و آزادی نمایندگانِ زندانی در کفِ‬

‫خیابانها طنینانداخته و به یک مطالبۀ ملّی و فوری معترضان تبدیل گردیده و فضای حاکم تا حدودی شرایط‬
‫ماههای پیشاز پیروزی انقلاب در سال ‪ 1357‬را در اذها ِن عمومی تداعی میکند‪( ...‬ارژنگ‪ ،‬شمارۀ ‪ ،24‬خرداد و تیر‬

                                              ‫‪)1401‬‬

                         ‫و اینک زنگِ حساب‪...‬‬

‫آنچه ما وبسیاری دیگران تا سهما ِه پیش گفتیم ونوشتیم و ذ ّرهای بهگوشِ سنگین مقامات ومسئولی ِن حکومتی‬
‫فرونرفت‪ ،‬نه برپایۀ غیبگویی‪ ،‬گمانهزنی و یا تو ّهماتِ ذهنی‪ ،‬که براسا ِس پیشبینیِعلمی مبتنی بر شناختِ‬
‫تضادهای سیست ِم سرمایهداری حاکم وتوجه به دینامیسم و معادلات و نبردهایدرونی جامعهاست که امرِ تحوّ ِل‬

                                 ‫انقلابی در ارکا ِن آنرا ناگزیر ساخته است‪.‬‬
‫آری‪ ،‬درپ ِی زنگِ ملالآو ِر انشاهای تکراری‪ ،‬بالاخره زن ِگ حسابدهی و حسابرسی نیز فرارسید‪ .‬درپیِ قت ِل مهسا‬
‫(ژینا) امینی‪ ،‬اعتراضا ِت گستردۀ تودههای خشمگینِ زنانوجوانان از روز ‪25‬شهریور‪ 1401‬بهسرعت شکل گرفت‪ ،‬ا ّما‬
‫کماکان با سرکو ِب خونین پلیسِ حاف ِظ نظمِ سرمایه به خاکوخون کشیده شد‪ .‬هن ِر حاکم ّیت مثلِ همیشه‪ ،‬قتلِعا ّم‬
‫بیشاز ‪ 500‬نوجوا ِن بیگناه عموما از اقشا ِر مزدبگیر یا بیکار و محرو ِم جامعه و نزدیک به ‪ 20‬هزار زن‪ ،‬جوان‪،‬‬
‫دانشجو‪ ،‬محصّل‪ ،‬پزشک‪ ،‬هنرمند‪ ،‬ورزشکار‪ ،‬وکیل و روزنامهنگا ِر زندانی و عدهای نیز در ص ِف اعدام و تشدی ِد فضای‬
‫رعبونگرانی درجامعه بودهاست‪ .‬برخلافِ کهنهپرستان و کژاندیشا ِن سیاسی که اعتراضات برحقّ ِمردم را انکار و یا‬
‫"توطئۀ تلویزیونهای سهقلوی لندنی!" قلمداد میکنند‪ ،‬خوشبختانه خو ِن مهسا هدر نرفت و بهراه افتاد‪ ...‬ناماش‬
‫رمزِ تداومِ انقلابِ ناتمامِ مرد ِم ایران شد و اینک پساز چهارماه و بهرغ ِم گسترشِ موج سرکوب و زندان و اعدا ِم‬
‫معترضان‪ ،‬به ضرسِقاطع میتوان گفت که این جنبش عقب نخواهد نشست و محالاست جامعۀ ایران به روزهای‬

                        ‫پیشاز قتلِ تبهکارانۀ دخترِ نوجوان و بیگناهِ اه ِل س ّقز بازگردد‪.‬‬
‫و ا ّما حاکمشدن فضای رعب و وحشت و یا خشونت و سرکوب و سانسور و تداو ِم آن‪ ،‬بیشاز همه توانِ ادبی و‬
‫ظرفیتهای کارِ خلاقۀ هنری جامعه را به تحلیل میبرد‪ .‬خانوادههای قربانیا ِن این ستیزههای تراژیک که رنجی‬
‫َعصَبسوز و اندوهی بیکران و غیرقابلِ توصیف را در سینه دارند‪ ،‬و بهطو ِرک ّلی جامعۀ متلاط ِم امروزِ ما‪ ،‬برای تح ّم ِل‬
‫مصائبِ ناشیاز دشواریهای دورا ِن تاریخی گذار به دموکراسیِ پایدار‪ ،‬نیازمندِ تکیهگاهی مطمئن هستند و آن چیزی‬
‫جز هن ِر متعهّد و ادبیّا ِت آگاهیبخش نمیتواند باشد‪ .‬تولستوی بنابههمین ضرورت "وظیفۀ هنر" را "ازبینبرد ِن‬
‫خشونت" دانسته و معتقد است "تنها هنر قادر به چنین کاری است"‪ ،‬ا ّما وقتی نویسنده و هنرمند در زندان باشد‪،‬‬
‫"دشواریِوظیفه" برای هنر و ادبیاتِ پیشرو سنگینتر میشود‪ .‬رضا خندان (مهابادی) که پساز قتلِ بکتاشآبتین‬
‫مانندِ کثیریاز نویسندگان‪ ،‬هنرمندان وروزنامهنگارانِ محبوس‪ ،‬دورا ِن زندا ِن ناعادلانۀ خود را با ایستادگی سپری‬
‫میکند‪ ،‬بهدرستی میگوید "در کشوریکه نویسنده وهنرمند آزاد نباشد‪ ،‬هیچکس آزاد نیست"! وظیفۀ مبرم امروزِ‬

    ‫ما بازپسگیری فضاهای فرهنگِی اشغالشدهای است که درط ّی سالیانِ اخیر از مردم ایران به یغما رفتهاست‪.‬‬
‫با آرزوی آزادی فوری و بیقیدوشرطِ کلیۀ زندانیانِ صنفی‪ ،‬سیاسی وعقیدتی و هزاران بازداشتی اخیر‪ ،‬سرسخنِ این‬
‫شماره را با تکرارِ اینکلا ِم ماندگار آناتولفرانس به پایان میبریم که گفت‪" :‬کاکتوسها نمیمیرند‪ ،‬از درون میگندند!‬

             ‫تیغ نشا ِن زندهبودن نیست‪ ،‬همانگونه که سرنیزۀ دیکتاتور نُما ِد جاودانگیاش نیست"!‬
                      ‫چرخۀ خشونت و سرکوب و کشتارِ معترضان باید فورا متوقّف شود!‬

        ‫شورای دبیران ارژنگ‬

‫بازگشت به فهرست‬

‫سرسخن ‪6‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12