Page 6 - Navidenou-Arzhang No 24
P. 6

‫دورۀ اوّل‪ ،‬سالِ سوّم‪ ،‬شمارۀ ‪ ،04‬خرداد و تیر ‪2422‬‬ ‫ارژنگ دوماهنامۀ ادبی‪ ،‬هنری و اجتماعی نویدنو‬

‫برگزاری سیزدهمین دورۀ انتخاباتِ کمرمقِ ریاست جمهوری و برگماری ابراهیم رئیسی با کمترین آرا ِء مشارکت در‬

‫‪02‬خرداد‪ 2422‬با آن شعارهای پُرطمطراق‪ ،‬در کنار عدمِ تحقّ ِق وعدهها شاهد رشدِ ک ّمی و کیفی و گستردگی‬

‫چشمگیر و روزانۀ این اعتراضات در ک ِف خیابانها هستیم‪ .‬حجم بالای اعتراضاتِ صنفی وسیاسی به ویژه فرهنگیان‪،‬‬

‫کارگران‪ ،‬بازنشستگان و غیره‪ ...‬با شعارهای صریحوتند‪ ،‬همگی حاکی از نارضایتی عمومی از جه ِش مداوم و بیسابقۀ‬

‫قیمتِ کالاهاوارزاق و خدماتِعمومی و رش ِد تو ّر ِم کمرشکن و افسارگسیخته و بیکفایتی مسئولان‪ ،‬و متض ّمنِ قضاوت‬
‫منفی افکا ِر عمومی نسبت به عملکرد مجموعۀ حاکمیتِ "یکدست"ی است که نتوانسته دراین یکسال به‬

‫عمدهترین وعدههای خود جامۀعمل بپوشاند‪ .‬واکنشِ مقامات و دستگاههای ذیربط بهاین اعتراضات ا ّما‪ ،‬بهجای‬

‫پاسخگویی مسئولانه و عذرخواهی و شرمساری در پیشگا ِه مردم‪ ،‬در تشدید جوّ ِسرکو ِب و پیگیرد و بازداشت گستردۀ‬
         ‫معترضان بوده است تا به تعبیر زیبای شفیعی کدکنی "این دول ِت خجستۀ جاوید پاینده بماند!"‬

‫جِبران خلیل جِبران‪ ،‬شاعر و نویسندۀ لبنانی میگوید "برای انهدامِ یک تمدّن سهچیز لازم است‪ :‬خانواده‪ ،‬نظامِ‬

‫آموزشی‪ ،‬الگوها‪ .‬برای ا ّولی منزلتِ زن را باید شکست‪ ،‬برای د ّومی منزل ِت مع ّلم‪ ،‬و برای سوّمی منزل ِت بزرگان و‬
‫اسطورهها را‪"...‬؛ و فرهنگیانِ ایران اکنون پساز سالها حرفدرمانی مقاما ِت "دولتهای ُخجسته" و تمجید زبانی از‬
‫"منزلت" و مقام معنوی معلّم‪ ،‬که با خصوصیسازی و طبقاتی نمودن ساختارهای نظامِ آموزشی در راستای انهدام‬

‫یکی از پایههای تم ّدن ایرانزمین کوشیدهاند‪ ،‬به میدان آمدهاند تا بازی را به نفع میلیونها دانشآموز و اقشار خدومِ‬

‫فرهنگی کشور عوضکنند‪ .‬معلما ِن شاغل در مدار ِس کشور اع ّم از ثابت و قراردادی امّا معترضِ امروز‪ ،‬همگی معلمِ‬
‫فرزندا ِن مقامات و مسئولی ِن مدّعی "عدالت و خدمت و پاکدستی" نیز هستند که مسئولی ِت سنگین پرورش صحی ِح‬

‫نسلهای نوین و فرهیختۀ جامعه را برعهده دارند‪ .‬همانگونه که بسیاری از بازنشستگانِ معترض با موهای سپید که‬

‫با زبانِ باتوم و گاز اشکآور روبرو میشوند‪ ،‬همگی یا بخشا پدربزرگها و مادربزرگهای خو ِد مسئولین و مقامات‬

‫هستند تا جایی که برطبق برخی از تصاویر مستند در فضای مجازی‪ ،‬شاهد همدلی برخی مامورانِ سرکوب با‬
                               ‫معترضان در برخی شهرستانها بوده و هستیم‪.‬‬

‫مردمِ ایران صاحبِ فرهنگ و تمدنی دیرپا و سرزمینی رنگینکمانی هستند که درطول تاریخ انواع یورشها را دفع و‬
‫مهاجمان را مقهورِ اندیشۀ بارور و فرهن ِگ مدارای خود نمودهاند‪ .‬ایران به دلیل ثروت عظیم و منابع غنی و وسعت‬
‫جغرافیا و موقعی ِت ژئوپلیت ِک خود به تعبیری قابلیتهای یک قارّه و چه بسا بیشتر را دارد‪ .‬همۀ ایرانیان نیز فارغ از‬
‫زبان و فرهنگ و دین و سرزمین و جنبههای ِاتنیکی‪ ،‬شایستۀ یک زندگی جمع ِی با نشاط و آبرومند در سایۀ نظامی‬
‫پایبند به موازین و حقوق دمکراتیک هستند تا دغدغۀ تامین نان‪ ،‬مسکن‪ ،‬خوراک‪ ،‬پوشاک‪ ،‬شغل‪ ،‬حقّ داشتنِ عقیده‪،‬‬
‫آزادی بیان و حقوقِ مندرج در ن ّص صریحِ قانون اساسی(فص ِل حقوقِ ملّت) را نداشته باشند و مطالبۀ این حقو ِق‬

                    ‫انسانی ا ّولیه از حکومت‪ ،‬مستوجبِ ضربوشتم و بازداشت و زندان نباشد‪.‬‬

‫پیروِ سرکو ِب بیسابقه و بازداشتهای گستردۀ معترضان‪ ،‬اینروزها در تجمّعا ِت گستردۀ فرهنگیان و بازنشستگان و‬
‫کارگران شعارِ "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" نیز در کنار مطالبۀ حقوق و آزادی نمایندگا ِن زندانی در ک ِف‬

‫خیابانها طنینانداخته و به یک مطالبۀ ملّی و فوری معترضان تبدیل گردیده و فضای حاکم تا حدودی شرایط‬

               ‫ماههای پیشاز پیروزی انقلاب در سال ‪ 2957‬را در اذهانِ عمومی تداعی میکند‪...‬‬

‫به راستی جامعۀ ما به کدام سو میرود؟ بعداز همهگیری ویروس کرونا با ‪ 252‬هزار قربانی و تورم ‪50‬درصدی و‬

‫فروریزی پیدرپ ِی نمادهای فسا ِد نهادینه و ساختاری‪ ،‬دیگر قرار است چه بلایی بر سرِ فرهنگ و تمدّن و هستی‬
‫مردمان این سرزمین نازل شود؟ و چه خوش گفت سعدی که‪" :‬از دو بیرون نه‪ ،‬یا دلات سنگی است‪ /‬یا به گوشَات‬

                                            ‫نمیرسد سخنی!"‬

‫شورای دبیران‬

‫سرسخن ‪5‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11