Page 29 - Navidenou-Arzhang No 24
P. 29

‫دورۀ اوّل‪ ،‬سا ِل س ّوم‪ ،‬شمارۀ ‪ ،04‬خرداد و تیر ‪2422‬‬       ‫ارژنگ دوماهنامۀ ادبی‪ ،‬هنری و اجتماعی نویدنو‬

‫بزرگسازی و کوچکسازیِ واژهها در زبانِ فارسی‬

                          ‫احسان طبری‬

                           ‫الف) بزرگ سازی‬

‫روندِ بزرگسازی واژه در فارسی اَشکا ِل سخت متنوّعی بهخود میگیرد که در باد ِی َامر به نظر نمیرسد که‬
‫چنین باشد و این خود از گوشههای نها ِن این زبان است که تعدادش بسیار است و تنها با دقّت و جستوجو به‬

          ‫دست میآید‪ .‬اینک برخی موار ِد بزرگسازی که نگارنده یافته است و نمونههای مربوط بدان‪:‬‬
               ‫‪ -0‬با افزودن واژهی «نَرّه» مانند‪ :‬نرّه شیر‪ ,‬نرّه غول‪ ,‬ن ّره گدا ‪ ،‬نرّه دیو‪ ,‬ن ّره گور‪.‬‬
                                            ‫فردوسی گوید‪:‬‬
                     ‫«یکی نرّه گوری بزد بر درخت‪ .‬که در چنگ او پ ّر ِ مرغی نسخت»‬

‫دراین نمونهها «نره» حتماً و ضرورتاً به معنای « نر» (در مقابل « ماده » ) نیست ‪ ,‬بلکه کلانی و هنگفتی نیز‬
                                              ‫درنظر است‪.‬‬

                               ‫‪ -2‬با افزودن واژها ِک «خر» به معنای بزرگ‪:‬‬
    ‫مانند" خربوف (جغد بزرگ)‪ ,‬خرگردن‪ ,‬خرپول‪ ,‬خرسنگ‪ ,‬خرچنگ‪ ,‬خر آس (آسیای دستی بزرگ)‪ ,‬خروار‬

                      ‫‪ - 2‬با افزودن واژهاکِ «مه» و «مس» که شکل دیگر ِ مه است‪.‬‬
‫مانند‪ :‬مهبانو‪ ,‬مسمغان (رئیس و پیشوای مغان) مامس و بامس به معنی مادر بزرگ و پدر بزرگ در لهجۀ‬

                                           ‫زرتشتیا ِن کرمان‪.‬‬
               ‫‪ - 4‬با افزودن « َابَر» مانند‪ :‬اَبَر َمرد‪ ,‬اَ َبر کوه (ابرقو)‪ ،‬اَبَرمَنِش ( َبرمَ ِنش)‪ ،‬اَ َبر قدرت‪.‬‬

                    ‫‪ - 3‬با افزودن «بزرگ» مانند‪ :‬بزرگ مرد‪ ,‬بزرگ ارتشتاران‪ ,‬بزرگ راه‪.‬‬

  ‫بزرگسازی و کوچکساز ِی واژهها در زبا ِن فارسی ‪28‬‬
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34