Page 18 - Navidenou-Arzhang No 24
P. 18

‫دورۀ اوّل‪ ،‬سا ِل س ّوم‪ ،‬شمارۀ ‪ ،04‬خرداد و تیر ‪2422‬‬ ‫ارژنگ دوماهنامۀ ادبی‪ ،‬هنری و اجتماعی نویدنو‬

‫کلی ِد اوّل از چهل کلید‬

‫تحلیلی برشع ِر"پس ازمن شاعری آید" سرودۀ سیاوش کسرایی‬

           ‫ارژنگ‬

 ‫درشمارۀ پیشین ارژنگ‪ ،‬متن کامل سرودۀ ماندگارِکسرایی (برگرفته ازنوارکاست صدای شاعران‪ - 1‬ازتولیدات شورای‬
‫نویسندگان و هنرمندان ایران درسال ‪ )1531‬را تقدیم خوانندگان کردیم و اینک‪ ،‬مت ِن تحلیلی براین شعررا که درشمارۀ پیش‬

                  ‫وعدۀ آنرا داده بودیم‪ ،‬ازنظرمیگذرانید‪.‬‬

‫برای شنیدن شعر با صدای شاعر بر روی تصویر زیر کلیک یا لمس کنید‬

‫به رفی ِق عزیزی ‪-‬هر کجا هست‪ -‬که شبنمِ گذرای هر سختیِ زندگی را بر چهرۀ خویش‪ ،‬چون‬
                           ‫دریایی پنداشته و خود را غریقِ آن میانگارد‪.‬‬

‫در پهنۀ شع ِر سرزمینمان شاعرانِ بزرگی زیستهاند‪ .‬رفیق مهرگان مینویسد‪" :‬در سرزمی ِن من بههمان اندازه که‬
         ‫شعرگفتن آسان است‪ ،‬شاعر بودن دشوار است‪ .‬کسرایی شاعرِ ماندگا ِر چنین سرزمینی است‪".‬‬

‫کم نبودهاند بزرگانی که با این مشکل پنجهدرپنجه انداخته و سرفراز بیرون آمدهاند‪ .‬مهرگان این حماسهسازا ِن‬
‫میدانِ سخن را چنین وصف میکند‪" :‬شاعرا ِن بزرگ درعینِحال برترین مورّخا ِن زمانهاند‪ .‬آنجا که تاریخنویسان‬

                                ‫متو ّقف میشوند‪ ،‬شاعران آغاز میکنند‪"...‬‬
‫شعری با این سِ ِرشت فقط روایتگرِ ساده و دورهگردی در یک گوشۀ تاریخ نیست‪ ،‬نیروی معنوی است که به‬
‫میزانِ درکشدن و جذبشدن به نیروی ما ّدی مبدّل میشود و درتغیی ِر تاریخ بهکار میآید‪ .‬او‪ ،‬هم حدیثکنندۀ‬

   ‫وفادارِ تاریخ‪ ،‬و هم ویرانگ ِر حدیثِ خویش است‪ .‬هم در ویرانیِ تاریخ شرکت میکند و هم در آفرینشِ آن‪".‬‬

 ‫کلی ِد اوّل از چهل کلید ‪07‬‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23